xx

OMV and Borealis explore synergies to establish circular economy